Psybot Kullanım Şartları

Uyarı: Psybot programı tamamen kişisel yardım amaçlıdır. Tıbbi sorunlarınız için lütfen hekime başvurunuz.

Lütfen uygulamayı kullanmadan önce kullanım şartlarını dikkatle okuyunuz. Bu programı kullananlar aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılmaktadır.

Psybot uygulamasını ve ona bağlı web sayfalarını kullananlar 18 yaşın üzerinde olduğunu, bu sözleşmeyi okuduğunu ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunu kabul etmiş sayılmaktadır.

Bu uygulamada verilen bilgiler, kullanıcıların hekimleriyle mevcut ilişkilerinin yerine geçmek üzere değil, desteklemek üzere tasarlanmıştır. Buradan elde edilen bilgiler sadece kişinin kendi bilgisini ve hayat kalitesini arttırması için kullanılabilir.

Bu uygulamanın kullanılması herhangi bir ruhsal hastalığın tedavisi için yeterli değildir.

Psybot uygulamasında kullanıcının girdiği bilgilerle Bilişsel psikoterapinin bir aracı olan Olumsuz Düşünce Kayıt Formu tekniği ile kullanıcıya yardımcı olabilecek sorular sorulmakta ve cevaplar önerilmektedir. Cevaplardan edinilen bilgi ile herhangi bir ruhsal bozukluğun veya sıkıntılı durumun tedavisi mümkün değildir. Uygulama, ilaç ve doktor ismi kesinlikle önermez.

Bu açıklamalara rağmen kişilerin cevaplara dayanarak tedavilerini değiştirmeleri veya aksatmalarından kaynaklanan sonuçlardan PsikoNET sorumlu değildir.


PsikoNET olarak bu uygulamalar sırasında kaydedilen bilgileri, bilimsel araştırmalarımızda kullanmak üzere kaydetmekteyiz. Araştırmalarda kullanılacak bilgilere üyelerimizin isimleri, soy isimleri, adresleri, e-mail adresleri gibi kişisel bilgileri dahil değildir. Bu kişisel bilgiler kesinlikle kullanılmayacaktır. Üyelerimiz bu durumu peşinen kabul etmiş sayılırlar.

Kullanıcılar, istedikleri anda hesaplarını kapatabilirler. Daha önce girdikleri kişisel bilgiler bu işlem sırasında silinecektir. Kişisel bilgiler dışında girilen bilgiler PsikoNET'te kalacaktır. 

 

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME FORMU

Psikonet tarafından hekim ve hasta tarafından kullanılabilme özellikleri içeren PSYBANK ürünü, işlevini yerine getirebilmek için sisteme girilecek kullanıcı hekim ve hasta kişisel verilerini işlemektedir. Psikonet olarak, kişisel verilerin korunması için mevzuat hükümleri kapsamında tüm gereklilikler yerine getirilmektedir. Bu kapsamda kullanıcı mahremiyetine dair her türlü kişisel veri işlenmekte ve muhafaza edilmektedir. Aynı verilerin ilgili hekim ve/veya hekimin çalıştığı kurum tarafından da işlenmesi nedeniyle, bu verilerin güvenliğinden ilgili hekim ve/veya çalıştığı kurumun da sorumlu olması göz önünde bulundurularak, Psikonet tarafından toplanan ve işlenen veriler için Veri Sorumlusu sıfatıyla, bu veriler şu kapsamda işlenmektedir:


1. Psikonet Tarafından Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Psikonet uygulamalarıyla, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, internet sitesi, online hizmetler gibi vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak kullanıcılara ait kişisel veriler toplanmaktadır. Sağlık verileri başta olmak üzere özel nitelikli kişisel veriler ve genel nitelikli kişisel veriler, Psikonet tarafından işlenebilecektir. Bu kapsamda;

Ad, soyad, TC Kimlik numarası, doğum yeri ve tarihi, medeni hal, cinsiyet ve diğer kimlik verileri; adres, telefon numarası, elektronik posta adresi ve sair iletişim verileri, ödeme bilgileri; elektronik olan veya olmayan yöntemlerle edinilebilecek bilgiler; tüm tıbbî teşhis, muayene ve tedavi sırasında elde edilen kişisel sağlık verisi başta olmak üzere genel ve özel nitelikli kişisel veriler; uygulama üzerinden gönderilecek sağlık ve kimlik verileri işlenebilecektir. Keza uygulama kullanıldığında veya internet sayfaları ziyaret edildiğinde kişisel veriler işlenebilmektedir.

Özel nitelikli kişisel veriler de dâhil olmak üzere diğer kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, hekimliğe dair her türlü amacı kapsayacak şekilde tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ve kamu sağlığı için analiz yapma; araştırma yapılması; faturalandırma yapma; kimlik teyidi, mevzuat hükümleri uyarınca yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi ve bu kapsamda veri paylaşma; Psikonet uygulamaları ve hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla analiz etme ve sağlık verilerini saklama; ilgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerine ilişkin bilgileri muhafaza etme; kullanıcı görüşlerinin ölçülmesi dâhil olarak ve bunlarla sınırlı olmaksızın, tıbbî teşhis, tedavi ve benzer hizmetlerin yürütülmesi, geliştirilmesi, araştırma ve benzeri amaçlarla işlenebilecektir.

Bu kapsamda kişisel veriler, Psikonet veya anlaşmalı kurumlara nakledilerek, hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.


2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel veriler, PSYBOT, PSYBANK uygulamaları; hasta hekim ilişkisi içerisinde bulunan karşılıklı olarak kullanıcı hasta ve kullanıcı hekim, gerekli görülmesi halinde laboratuarlar, tıp merkezleri ve sağlık hizmeti sunan üçüncü kişilerle, Psikonet’in danışmanlık aldığı üçüncü kişiler ve yasal bir zorunluluk bulunması halinde resmi merciler ile paylaşılabilecektir. Psikonet’in kendisine ulaşan kişisel verilerin korunması ve gizliliği ile ilgili sorumluluklarının yanında, yasal zorunluluklar nedeniyle hekimin ve çalıştığı sağlık kuruluşunun her türlü gizlilik ve kişisel verilerin korunması ile ilgili sorumlulukları da ayrıca ve Psikonet’in sorumluluğunun kapsamı dışında devam etmektedir.


3. Yöntem ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, kullanılan uygulama ile birlikte sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda toplanır. Özellikle hastaya ait verilerin uygulamayı kullanan ilgili hekim ve/veya hekimin çalıştığı kurum tarafından da işlenmesi nedeniyle, bu verilerin güvenliğinden ilgili hekim ve/veya çalıştığı kurumun da kendi işlediği kısım bakımından yasal sorumlulukları mevcuttur.


4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Kullanıcı Hakları:

Mevzuat uyarınca; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, bu verileri isteme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işlenen verilerin analizi sonucunda kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakları ile;

PSYBANK kullanıcılarının kendilerinin uygulama üzerinden anonim hale getirilmesini isteme ve bu uygulama ile oluşturulan ölçek verileri ile ilişkili kayıtlarını silme hakları mevcuttur. PSYBANK hekim ve hasta tarafından kullanılan bir uygulamadır. Hekimin kendi verilerini anonim hale getirmesi halinde hekim verileri anonim hale gelecek ancak hasta kendi verilerinin silinmesini istemediği takdirde hastaya ait ölçek verileri, tıbbi ve kişisel veriler hasta hesabı tarafından muhafaza edilebilir ve başka bir hekimle paylaşılabilir halde olacaktır. Hasta verilerini anonim hale getirdiği takdirde ise, uygulama ile toplanan hasta verileri tamamen anonim hale gelecek olup, o andan itibaren Psikonet’in, kullanıcı hekimin ve hatta kullanıcı hastanın silinen veriye tekrar ulaşma imkanı kalmayacaktır.


5. Veri Güvenliği

"Psikonet" olarak mevcut olan en güvenli teknikler kullanılarak kişisel veriler mevzuat hükümleri dahilinde titizlikle korunmaktadır.

Kanun kapsamındaki talepler için info@psybank.com adresine mail yolu ile veya Valikonağı Cad. No:161/8 Çam Apt. 34363 Şişli İstanbul - Türkiye adresine posta yolu ile ulaşabilirsiniz.

;